ผู้แต่ง

CALL FOR PAPERS

ขอเรียนเชิญทุกท่านส่งบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาต่อไปนี้ (ยินดีรับพิจารณาแขนงอื่นนอกเหนือจากนี้เช่นกัน) :

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) (รับเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษ)
นิติศาสตร์ (Law)
บริหารธุรกิจ (Business Administration)
ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Arts, Humanities and Social Sciences)

การนำเสนอผลงานวิจัยมี ๒ รูปแบบคือ นำเสนอผลงานด้วยวาจา และ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

กำหนดการวันสำคัญ

 • ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 •     Call for papers
 • ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
 •     วันสุดท้ายในการส่งบทความ
 • ๗ เมษายน ๒๕๖๐
 •     แจ้งการตอบรับ
 • ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 •     ส่งบทความฉบับพร้อมตีพิมพ์และไฟล์นำเสนอ (Powerpoint)

 

การส่งบทความฉบับสมบูรณ์

หมายเหตุ: ไม่ได้รับบทความใหม่

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ซึ่งได้จัดรูปแบบตาม Template ที่ระบุด้านล่าง) และ/หรือ ไฟล์ประกอบ คลิกที่นี่

เรียนเชิญท่านนักวิจัยและผู้แต่งทุกท่านส่ง บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ ที่มีคุณภาพ ฉบับสมบูรณ์ ที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่อื่น ตามสาขาที่กล่าวมาข้างต้น มายังกองบรรณาธิการ

สำหรับรูปแบบเอกสารบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์มี ๕ แบบ แยกตามสาขาวิชา

 1. บทความสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้รูปแบบตาม ลิงค์นี้ (template-hcu.doc) (บทความที่ได้รับการคัดเลือก* จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร มฉก.วิชาการ TCI#2)
 2. บทความสาขา บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ให้ใช้รูปแบบตาม ลิงค์นี้ (template-bus.doc) (บทความที่ได้รับการคัดเลือก* จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ธุรกิจปริทัศน์ TCI#1)
 3. บทความสาขา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้ใช้รูปแบบตาม ลิงค์นี้ (template-art.doc) (บทความที่ได้รับการคัดเลือก* จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ศิลปศาสตร์วิชาการ TCI#2)
 4. บทความสาขา นิติศาสตร์ ให้ใช้รูปแบบตาม ลิงค์นี้ (template-law.doc) (บทความที่ได้รับการคัดเลือก* จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร นิติศาสตร์วิชาการ TCI#2)
 5. บทความสาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษ) ให้ใช้รูปแบบตาม ลิงค์นี้ (template-rjas.docx) (บทความที่ได้รับการคัดเลือก* จะได้รับการตีพิมพ์ใน Rangsit Journal of Arts and Sciences ACI และ TCI#1)
 6. บทความสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้ใช้รูปแบบตาม ลิงค์นี้ (template-gen.doc)

ผู้แต่งบทความฉบับสมบูรณ์ จะต้องทำการจัดรูปแบบที่กำหนดข้างต้น ตามสาขาวิชาของตน ทั้งบทคัดย่อและบทความจะต้องส่งมาทั้งไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word (สกุลไฟล์ .doc หรือ .docx) หรือ LibreOffice (OpenOffice) (สกุลไฟล์ .odt)

ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กรุณาใช้รูปแบบตาม ลิงค์นี้ (template-poster25YearHCU.pptx)


*บทความทั่วไปจะได้รับการลงใน Conference Proceeding ส่วนบทความคุณภาพดีเด่นจะได้รับการคัดเลือกลงในวารสารฯ