โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕
"งานวิชาการรับใช้สังคม" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมุทรปราการ

ยินดีต้อนรับสู่โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ ๕ "งานวิชาการรับใช้สังคม"
ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เชิญคลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลการลงทะเบียน

หลักการและเหตุผล

    การวิจัยเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการวิจัยมาพัฒนาหรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้เรียน ผู้สอน สถาบัน นอกจากนั้นผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเล็งเห็นความสำคัญของภารกิจด้านการวิจัย และมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการต่าง ๆ มีการสนับสนุนให้อาจารย์ส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง

    นับตั้งแต่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการกำหนดให้ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเป็นผลงานประเภทหนึ่งที่สามารถเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ ซึ่งผลงานวิชาการรับใช้สังคม เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินเป็นรูปธรรมได้โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานในรูปแบบอื่นที่สามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ทำให้มีอาจารย์และนักวิชาการตลอดจนนักวิจัยสนใจผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคมมากขึ้น

    เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะครบรอบ 25 ปี ในปีพุทธศักราช 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว จึงจัดให้มีการประชุมและเสนอผลงานวิจัยซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้วยการวิจัยและกระตุ้นให้อาจารย์และนักวิชาการดำเนินการวิจัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มพูนความรู้ ความลึกซึ้งของผลงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างอีกด้วย

    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญของ การวิจัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรต่างสถาบัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และประสบการณ์ในการวิจัย
  3. เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ