หลักการและเหตุผล

          การวิจัยเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการวิจัยมาพัฒนาหรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้เรียน ผู้สอน สถาบัน นอกจากนั้นผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเล็งเห็นความสำคัญของภารกิจด้านการวิจัย และมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการต่าง ๆ มีการสนับสนุนให้อาจารย์ส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง

          นับตั้งแต่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการกำหนดให้ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเป็นผลงานประเภทหนึ่งที่สามารถเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ ซึ่งผลงานวิชาการรับใช้สังคม เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินเป็นรูปธรรมได้โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานในรูปแบบอื่นที่สามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ทำให้มีอาจารย์และนักวิชาการตลอดจนนักวิจัยสนใจผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคมมากขึ้น

          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “งานวิชาการรับใช้สังคม” เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรต่างสถาบัน

วัตถุประสงค์

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “งานวิชาการรับใช้สังคม”

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

 1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และประสบการณ์ในการวิจัย
 3. เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เจ้าภาพหลัก

 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าภาพร่วมระดับชาติ

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เจ้าภาพร่วมระดับนานาชาติ

 • Holy Angel University (Philippines)
 • Angeles University Foundation (Philippines)
 • STI West Negros University
 • Galuh University (Indonesia)
 • Tianjin University of Traditional Chinese Medicine

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   1. คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนในระดับชาติ และนานาชาติ

   2. เป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวคิดในการวิจัย

   3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการในการดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

Scroll to Top