กำหนดการวันสำคัญ

กิจกรรม ระยะเวลา
1. เปิดรับใบสมัคร และรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
2. ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไข
31 พฤษภาคม 2564
3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย
1 มิถุนายน 2564
4. ส่งไฟล์ Power Point 2010 สำหรับการนำเสนอและจัดทำโปสเตอร์
15 มิถุนายน 2564
5. วันประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
    (นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์)
25 มิถุนายน 2564

กำหนดการนำเสนอแต่ละห้อง ระดับชาติ

ติดต่อสอบถาม

สำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อ คุณจรัชปาณ คงทอง คุณรจนกร กาหลง โทร. 0-2312-6300 - 79 ต่อ 1511, 1136, 1422
E–mail address: conference.hcu@gmail.com

กำหนดการ การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

"งานวิชาการรับใช้สังคม"

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

(รูปแบบออนไลน์)

เวลา กำหนดการ

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน

09.00 - 09.15 น.

กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

09.15 - 09.30 น.

กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

09.30 – 11.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “BCG สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อความยั่งยืน”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ

ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

11.00 – 12.00 น.
... พักรับประทานอาหารกลางวัน ...
12.00 - 16.00 น.

นำเสนอผลงาน

กลุ่มที่ 1  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 2  วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มที่ 3  ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

กลุ่มที่ 4  บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

กลุ่มที่ 5  จีนศึกษา การแพทย์แผนจีน จีนธุรกิจและภาษาและวัฒนธรรมจีน

16.00 - 16.30 น.
พิธีปิดการนำเสนอแต่ละห้องย่อย

*หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Scroll to Top