ระยะเวลาการดำเนินการ

กิจกรรม ระยะเวลา
1. เปิดรับใบสมัคร และรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
2. ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไข
15 พฤษภาคม 2564
3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย
30 พฤษภาคม 2564
4. ส่งไฟล์ Power Point 2010 สำหรับการนำเสนอและจัดทำโปสเตอร์
15 มิถุนายน 2564
5. วันประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
    (นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์)
25 มิถุนายน 2564

ติดต่อสอบถาม

สำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ คุณจรัชปาณ คงทอง คุณรจนกร กาหลง โทร. 0-2312-6300 - 79 ต่อ 1511, 1136, 1422
E–mail address: conference.hcu@gmail.com

กำหนดการ การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

"งานวิชาการรับใช้สังคม"

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

(รูปแบบออนไลน์)

เวลา กำหนดการ

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน

09.00 - 09.15 น.

กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

09.15 - 09.30 น.

กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

09.30 – 11.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “BCG สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อความยั่งยืน”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ

ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

11.00 – 12.00 น.
... พักรับประทานอาหารกลางวัน ...
12.00 - 16.00 น.

นำเสนอผลงาน

กลุ่มที่ 1  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 2  วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มที่ 3  ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

กลุ่มที่ 4  บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

กลุ่มที่ 5  จีนศึกษา การแพทย์แผนจีน จีนธุรกิจและภาษาและวัฒนธรรมจีน

16.00 - 16.30 น.
พิธีปิดการนำเสนอแต่ละห้องย่อย

*หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Scroll to Top