HCU e-Conference

รูปแบบดำเนินการ - Presentation

     1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote speaker)

      2. การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral presentation)

      3. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (e-Poster presentation)

ขั้นตอนการนำเสนอผลงาน

โปสเตอร์ POSTER

คำเตือน

1. ใช้เฉพาะเทมเพลตที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

2. ไม่ควรเปลี่ยนแบบอักษรและรูปแบบเทมเพลตเนื่องจากจะเปลี่ยนส่วนอื่น ๆ

3. จำนวนคำไม่ควรเกินช่องว่างที่ให้ไว้ในแต่ละ section

 

การนำเสนอโปสเตอร์

1. โปสเตอร์ทั้งหมดจะอยู่บนเว็บไซต์ของการประชุมในวันที่มีการประชุม

2. ผู้นำเสนอโปสเตอร์ควรใส่ข้อมูลติดต่อ (เช่น ไลน์เมสเซนเจอร์ อีเมล ฯลฯ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถาม) บนโปสเตอร์

การนำเสนอด้วยวาจา

1. งานนำเสนอทั้งหมดจะต้องทำการบันทึกล่วงหน้าและส่งให้คณะกรรมการไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2564

2. การนำเสนอวิดีโอที่บันทึกไว้ไม่ควรยาวเกิน 10 นาที

3. จะมีการเตรียมกำหนดการสำหรับการนำเสนอวิดีโอในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง(มนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์จีนศึกษา)

4. การนำเสนอในแต่ละสาขาวิชาจะแบ่งออกเป็นการอภิปราย ตัวอย่างเช่นหากมีผู้นำเสนอ 20 คนในสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนึ่งพวกเขาสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มจาก 5 คนต่อกลุ่ม การนำเสนอวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า 10 นาทีของสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม จะถูกเล่นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่กำหนดในการนำเสนอ

5. ในขณะที่รับชม / ฟังการนำเสนอวิดีโอที่บันทึกไว้ผู้ เข้าร่วมควรเขียนคำถามลงในช่องแชทโดยระบุให้ชัดเจนว่าคำถามนี้หมายถึงใคร ตัวอย่างเช่นผู้เข้าร่วมสามารถเขียน: สำหรับ ศ. สมิธ __________ (จากนั้นถามคำถาม)

6. หลังจากการนำเสนอตามลำดับผู้นำเสนอจะอ่านคำถามและตอบคำถามในช่องแชท สิ่งนี้ทำให้ผู้นำเสนอมีเวลาเพียงพอในการเตรียมคำตอบสำหรับคำถาม ผู้นำเสนอต้องอยู่ในแอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์ตลอดจึงจะสามารถตอบคำถามได้ทันที

7. หลังจากผู้นำเสนองานในกลุ่มนั้นนำเสนองานครบทุกคนแล้วผู้ดำเนินการจะย้ายไปยังกลุ่มผู้นำเสนออื่นๆ และจะดำเนินการจนกว่ากลุ่มทั้งหมดจะส่งงานนำเสนอและตอบคำถาม

8. การปิดการประชุมจะดำเนินการโดยผู้ดูแลการนำเสนอ (moderator) ของในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง

ลักษณะบทความวิจัย

การนำเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่

1. บทความวิจัยที่จะนำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

2. บทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว (Peer Review) จะได้นำเสนอผลงานด้วยวาจาหรือแบบโปสเตอร์ และหากผลงานมีคุณภาพระดับดี จะตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Proceedings)

3. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation)  ใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวมไม่เกิน 20 นาที)

4. การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (e-Poster Presentation) ตาม Template ที่กำหนด

หัวข้อในการนำเสนอผลงานวิจัย 5 สาขา

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์

2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ประกอบด้วย แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาคลินิก ทัศนมาตรศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค สัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

3. ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ (Arts, Humanities,  Social Sciences and Education)

ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ (Arts, Humanities,  Social Sciences and Education) ประกอบด้วย ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ทัศนศิลป์ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล บริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว

4. บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economics)

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economics) ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชศาสตร์ การบัญชี  

5. ทางด้านจีน

ทางด้านจีน ประกอบด้วย จีนศึกษา การแพทย์แผนจีน จีนธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีน

Scroll to Top