กำหนดการ .

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

"งานวิชาการรับใช้สังคม"

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 8.00-16.30น.
[รูปแบบออนไลน์บน Zoom]

กำหนดการวันสำคัญ

กิจกรรม ระยะเวลา
1. เปิดรับใบสมัคร และรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566

2. ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไข
15 พฤษภาคม 2566
3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย
30 พฤษภาคม 2566
4. ส่งไฟล์ Power Point version 2016-2019
15 มิถุนายน 2566
5. วันประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 (นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์)

29 มิถุนายน 2566

การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
"งานวิชาการรับใช้สังคม"
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

[รูปแบบออนไลน์บน Zoom]

เวลา กิจกรรม
08.00- 08.50 น.
SDG Report ของมหาวิทยาลัยที่เป็น co-hosts
08.50-09.00 น.
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการนำเสนองานประชุมวิชาการและพูดคุยเกี่ยวกับ HCU

เปิดการประชุมวิชาการอย่างเป็นทางการ

09.00 - 09.15 น.

🎙 กล่าวรายงาน โดย Dr.Jonathan Rante Carreon ประธานโครงการ

09.15 - 09.25 น.

🎙กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

09.25-09.30 น.

ถ่ายรูปรวม

09.30 – 10.50 น.

บรรยายพิเศษ :
เรื่อง “Achieving the Sustainable Development Goals in Higher Education: Best Practices, Synergies and Trade-offs”
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยมหิดล

10.50 – 12.00 น.

SDG Report ของมหาวิทยาลัยที่เป็น co-hosts

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

นำเสนอผลงาน
กลุ่มที่ 1  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 2  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 3  ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
กลุ่มที่ 4  บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กลุ่มที่ 5  จีนศึกษา การแพทย์แผนจีน จีนธุรกิจและภาษาและวัฒนธรรมจีน

16.30 – 17.00 น.

พิธีปิดการนำเสนอแต่ละห้องย่อย
*หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการห้องย่อย

SCHEDULE OF PRESENTATION BASED ON AREA OF SPECIALIZATION

Parallel Session 1

Liberal Arts, Humanities and Social Sciences (10)
Moderator :
Mr. Supaprawat Santad / Miss Phitsinee Khaourai

International

Parallel Session 2

Liberal Arts, Humanities and Social Sciences (8)
Moderator :
Mr. Veeratip Chinorak / Mr. Suppachart Pochote

International

Parallel Session 3

Liberal Arts, Humanities and Social Sciences (9)
Moderator :

Miss Sudarat Simapornchai / Miss Tipapan Chaiwong

International

Parallel Session 4

Liberal Arts, Humanities and Social Sciences (11)
Moderator :
Dr. Siriwut Rungruang / Miss Maturapoj Sripontong

International

Parallel Session 5

Liberal Arts, Humanities and Social Sciences (9)
Moderator :
Dr. Pimsiri Phutrakul

International

Parallel Session 6

Liberal Arts, Humanities and Social Sciences (10)
Moderator :
Assoc. Prof. Dr. Prayoonsak Pluengphon

International

Parallel Session 7

Science and Technology (6),
Health Sciences (3)
Moderator :
Asst. Prof. Duangmenee Sanmun, Asst. Prof. Dr. Chompunoot Sinthupibulyakit

International

Parallel Session 8

Chinese Studies (10)
Moderator :

Miss.Khrongkhwan Banpakan


International

Parallel Session 9

Chinese Studies (11)
Moderator :

Miss.Pornkaran Sankla


International

International Poster Presenation

Health Sciences (2), Business Administration and Economics (1)

International

Parallel Session 10

ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (4) บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (2)
Moderator :
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร

National

Parallel Session 11

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (5), วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1)
Moderator :
ผศ.ดร.อรัญญา จุติวิบูลย์สุข

National

National Poster Presenation

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (13)


National

Contact us .

Huachiew Chalermprakiet University

Bangphli District, Samutprakarn Thailand

1. Academic Services Department

  • Phone: 0-2312-6300 - 79 ext. 1511, 1136, 1422
  • E-mail: conference.hcu@gmail.com

2. Office of the International Relations

  • Ms. Yvonne Wei
  • Phone: 0-2312-6300 – 79 ext. 1540, 1548
  • E-mail: hcu.intercollab@gmail.com,
                 yinyun.wei.365@live.hcu.ac.th