หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7

กำหนดการวันสำคัญ

กิจกรรมระยะเวลา
1. เปิดรับใบสมัคร และรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562
2. ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไข20 พฤษภาคม 2562
3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย5 มิถุนายน 2562
4. ส่งไฟล์ Power Point  2010 สำหรับการนำเสนอและจัดทำโปสเตอร์15 มิถุนายน 2562

Our partners