รูปแบบการดำเนินการ

1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote speaker)

2. การจัดนิทรรศการ (Exhibition)

3. การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral presentation)

4. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)

5. ประกวดผลงานทางวิชาการ หากได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานข้อมูล TCI

หัวข้อในการนำเสนอผลงานวิจัย 5 สาขา

         1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์

         2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ประกอบด้วย แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาคลินิก ทัศนมาตรศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค สัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

         3 ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ (Arts, Humanities,   Social Sciences and Education) ประกอบด้วย ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ทัศนศิลป์ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การวัดและประเมินผล บริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว

         4 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economics) ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชศาสตร์ การบัญชี

         5 งานวิชาการรับใช้สังคม เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินเป็นรูปธรรมได้โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานในรูปแบบอื่นที่สามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน

อัตราค่าลงทะเบียน

 

บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

1. ผู้นำเสนอผลงาน

  

    1.1 ระดับชาติ นำเสนอผลงานเป็นภาษาไทย

3,200 บาท

3,500  บาท

    1.2 ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

3,700 บาท

4,000  บาท

2. ผู้เข้าร่วมประชุม

  

    2.1 บุคคลทั่วไป

1,500  บาท

2,000   บาท

    2.2 นักศึกษา

1,000  บาท

1,500   บาท

หมายเหตุ

1. เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ของงานประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Proceedings) อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ

3. ผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ ต้องชำระค่าจัดทำโปสเตอร์เพิ่มเติมจากค่าลงทะเบียนอีก 500 บาท

การชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 596-1-00001-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (กองทุนทั่วไป) สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2. ส่งแบบฟอร์มชำระเงินพร้อมไฟล์ Scan หลักฐานการชำระเงินมายังเว็บไซต์ http://hcuconf.hcu.ac.th/conf2019

ลักษณะบทความวิจัย การนำเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่

1. บทความวิจัยที่จะนำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

2. บทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว (Peer Review) จะได้นำเสนอผลงานด้วยวาจาหรือแบบโปสเตอร์ และหากผลงานมีคุณภาพระดับดี จะตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Proceedings) หากผลงานมีคุณภาพระดับดีเยี่ยม จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI ตามสาขานั้น ๆ

ตัวอย่างการเขียนบทความ

3. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation)  ใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวมไม่เกิน 20 นาที)

4. การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ตัวอย่างโปสเตอร์