ระยะเวลาการดำเนินการ

กิจกรรมระยะเวลา
1. เปิดรับใบสมัคร และรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
2. ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไข20 พฤษภาคม 2562
3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย5 มิถุนายน 2562
4. ส่งไฟล์ Power Point  2010 สำหรับการนำเสนอและจัดทำโปสเตอร์15 มิถุนายน 2562

ระยะเวลาการดำเนินการ

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เวลารายละเอียด
08.00 – 08.45 น.ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน
08.45 – 09.00 น.กล่าวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
09.00 – 09.15 น.กล่าวเปิดงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
09.15 – 10.45 น.บรรยายพิเศษเรื่อง “วิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานราก สะท้อนอนาคตประเทศ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ
10.45 – 11.00 น.ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก
11.00 – 11.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 – 12.00 น.ชมนิทรรศการและผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น.นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา  (Oral Presentation)
14.15 – 14.30 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.00 น.นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) (ต่อ)
16.00 – 16.15 น.พิธีปิดการนำเสนอในแต่ละห้องย่อย
  

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม