ระยะเวลาการดำเนินการ

กิจกรรม ระยะเวลา
1. เปิดรับใบสมัคร และรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561
2. ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไข 30 เมษายน 2561
3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย    31 พฤษภาคม 2561
4. ส่งไฟล์ Power Point  2010 สำหรับการนำเสนอและจัดทำโปสเตอร์ 10 มิถุนายน 2561

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา รายละเอียด
08.00 - 08.45 น.   ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน
08.45 - 09.00 น. กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
09.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิชาการเพื่อสังคม” โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา/กรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4 ด้านการ สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
10.30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.15 น. นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา  (Oral Presentation)
14.15 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 - 16.00 น.  นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) (ต่อ)
16.00 – 16.15 น. พิธีปิดการนำเสนอในแต่ละห้องย่อย
   

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม