Schedule-2024-TH

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรม ระยะเวลา
1. เปิดรับใบสมัคร และรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
บัดนี้จนถึงวันที่  30 เมษายน 2567
2. ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไข
30 พฤษภาคม 2567
3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย
15 มิถุนายน 2567
4. ส่งไฟล์ Power Point version 2016-2019 สำหรับการนำเสนอและจัดทำโปสเตอร์
30 มิถุนายน 2567
5. วันประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567

ระยะเวลาดำเนินการ

กิจกรรม | วันที่

1. เปิดรับใบสมัคร และรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

📌 บัดนี้จนถึงวันที่  30 เมษายน 2567

2. ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไข

📌 30 พฤษภาคม 2567

3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย   

📌 15 มิถุนายน 2567

4. ส่งไฟล์ Power Point version 2016-2019 สำหรับการนำเสนอและจัดทำโปสเตอร์

📌 30 มิถุนายน 2567

5. วันประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

📌 26 กรกฎาคม 2567

การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

"งานวิชาการรับใช้สังคม"

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(รูปแบบ ONSITE)

เวลา กิจกรรม
08.30 – 08.50
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ HCU 2
08.50 – 09.00
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับในการนำเสนองานประชุมวิชาการ
09.00 – 09.15
กล่าวรายงาน
🎙 Dr. Jonathan Rante Carreon
     รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
09.15 – 09.25
กล่าวเปิดงาน
🎙 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
09.25 – 09.30
ถ่ายรูปรวม
09.30 – 10.50

บรรยายพิเศษ : 

🎙…………… (นำเสนอในภายหลัง)

10.50 – 12.00
SDG Report ของมหาวิทยาลัยที่เป็น co-hosts
12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารว่าง
13.00 – 16.30
นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation)
กลุ่มที่ 1 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 2 - วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 3 -ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
กลุ่มที่ 4 - บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กลุ่มที่ 5 - จีนศึกษา การแพทย์แผนจีน จีนธุรกิจและภาษาและวัฒนธรรมจีน
16.30 - 17.00
พิธีปิดการนำเสนอแต่ละห้องย่อย
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เวลา | กิจกรรม

08.00 - 08.50 น.

📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ HCU2

08.50 - 09.00 น.

📌 ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับในการนำเสนองานประชุมวิชาการ

09.00 - 09.15 น.

🎙️ กล่าวรายงานโดย
     Dr. Jonathan Rante Carreon
     รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

09.15 - 09.25 น.

🎙️ กล่าวเปิดงานโดย
     รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

09.25 - 09.30 น.

📸 ถ่ายรูปรวม

09.30 – 10.50 น.

🎙️ บรรยายพิเศษ
     : (นำเสนอในภายหลัง)

10.50 – 12.00 น.

📌 SDG Report ของมหาวิทยาลัยที่เป็น co-hosts

12.00 – 13.00 น.

📌 พักรับประทานอาหารว่าง

13.00 – 16.30 น.

📌 นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา  (Oral Presentation)
กลุ่มที่ 1  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 2  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 3  ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
กลุ่มที่ 4  บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กลุ่มที่ 5  จีนศึกษา การแพทย์แผนจีน จีนธุรกิจและภาษาและวัฒนธรรมจีน

16.30 – 17.00 น.

📌 พิธีปิดการนำเสนอแต่ละห้องย่อย

⚠️ หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม.

สำนักพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ติดต่อ คุณปัทมา คงทอง | คุณหทัยรัตน์ ทับทอง

  • โทร. 0-2312-6300 - 79 ต่อ 1511, 1136, 1422
  • E-mail: conference.hcu@gmail.com