Detail-2024-TH

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หลักการและเหตุผล

การวิจัยเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการวิจัยมาพัฒนาหรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้เรียน ผู้สอนและสถาบัน นอกจากนั้นผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเล็งเห็นความสำคัญของภารกิจด้านการวิจัย และมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการต่าง ๆ มีการสนับสนุนให้อาจารย์ส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการกำหนดให้ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเป็นผลงานประเภทหนึ่งที่สามารถเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ ซึ่งผลงานวิชาการรับใช้สังคม เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินเป็นรูปธรรมได้โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานในรูปแบบอื่นที่สามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ทำให้มีอาจารย์และนักวิชาการตลอดจนนักวิจัยสนใจผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคมมากขึ้น

          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11  “งานวิชาการรับใช้สังคม” เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัยและนักวิชาการต่างสถาบัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และประสบการณ์ในการวิจัย

 3. เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ

DSC_5863

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เจ้าภาพหลัก :

 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    

เจ้าภาพร่วมระดับชาติ

 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เจ้าภาพร่วมระดับนานาชาติ

1. Angeles University Foundation (Philippines)
2. Holy Angel University (Philippines)
3. Lorma Colleges (Philippines)
4. National University (Philippines)
5. Panpacific University (Philippines)
6. Saint Louis College (Philippines)
7. Saint Louis University (Philippines)
8. Saint Mary’s University (Philippines)
9. STI West Negros University (Philippines)
10. WCC Aeronautical and Technical College (Philippines)
11. University of Perpetual Help System Laguna – Binan Campus (Philippines)
12. University of Saint Louis Tuguegarao (Philippines)
13. Calayan Educational Foundation, Inc. (Philippines)
14. Lyceum-Northwestern University (Philippines)
15. University of Perpetual Help Dr. Jose G. Tamayo Medical University (Philippines)
16. Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (PR China)
17. Lyceum of the Philippines University (Philippines)
18. Congregatio Immaculati Cordis Mariae
19. Universitas Duta Bangsa Indonesia

หัวข้อในการนำเสนอผลงานวิจัย 5 สาขา

(Science and Technology)

ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์

(Health Sciences)

ประกอบด้วย แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาคลินิก ทัศนมาตรศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค สัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

 (Arts, Humanities, Social Sciences and Education)

ประกอบด้วย ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ทัศนศิลป์ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล บริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว

(Business Administration and Economics)

ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชศาสตร์ การบัญชี  

(Chinese Studies)

ประกอบด้วย จีนศึกษา การแพทย์แผนจีน จีนธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีน

1123726
DSC_2950

รูปแบบการดำเนินการ

(Oral presentation)

 1. บทความที่นำเสนอเป็นการพูดสดหน้าห้อง ระยะเวลา 15 นาที ถามตอบระยะเวลา 5 นาที
 2. ผู้นำเสนอจะต้องเตรียมไฟล์ Powerpoint ในรูปแบบ PDF มาด้วยตนเองเพื่อมานำเสนอในวันที่มีการประชุม
 3. ผู้นำเสนอเข้าห้องแยกตามชื่อสาขาวิชาตามกำหนดการที่ระบุไว้
 4. การปิดการประชุมจะดำเนินการโดยผู้ดูแลการนำเสนอ (moderator) ของในแต่ละสาขาวิชา

(Poster presentation)

 1. โปสเตอร์ทั้งหมดจะจัดแสดงในวันที่มีการประชุมโดยแยกตามสาขาวิชา
 2. ผู้นำเสนอโปสเตอร์จะต้องส่งโปสเตอร์ ในรูปแบบ PDF มาที่ E-mail address:  conference.hcu@gmail.com   ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 เพื่อทางผู้จัดจะได้จัดพิมพ์โปสเตอร์มาแสดงในวันที่มีการประชุม
 3. ผู้นำเสนอโปสเตอร์ต้องยืนประจำโปสเตอร์ของตัวเอง ในวันที่มีการประชุม

ลักษณะบทความวิจัย การนำเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่

 1. บทความวิจัยที่จะนำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 2. บทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว (Peer Review) จะได้นำเสนอผลงานด้วยวาจาหรือแบบโปสเตอร์ และหากผลงานมีคุณภาพระดับดี จะตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Proceedings)

 3. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation)  ใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวมไม่เกิน 20 นาที)

 4. การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ตาม Template ที่กำหนด

ติดต่อสอบถาม.

สำนักพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ติดต่อ คุณปัทมา คงทอง | คุณหทัยรัตน์ ทับทอง

 • โทร. 0-2312-6300 - 79 ต่อ 1511, 1136, 1422
 • E-mail: conference.hcu@gmail.com